دانلود فایل


دانلود گزارش کاراموزی حقوق - دانلود فایلدانلود فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود فایل دانلود گزارش کاراموزی حقوق دانلود گزارش کارآموزی حقوق
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 176
تعداد 22 گزارش با موضوعات مختلف به صورت زیر:
گزارش شماره 1 ماه اول کارآموزی مورخ ...
1- خواهان ها:
2- خواندگان:
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه .. بعلت تغییر شغل.
4- کلاسه پرونده:
5- تاریخ جلسه:
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- ابتدا ... به طرفیت ... تأمین دلیلی در تاریخ ... روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).
متن تأمین دلیل:
اینجانب ... حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم ... طی قراردادی که با خانم .. و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ..، مغازه را برای ... اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ... اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم ....، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و ... و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ... اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.
2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ ... به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .
ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه .. – تحقیق و معاینه کل.
م: متن دادخواست:
... خواندگان، آقای ...، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ ... – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء ... بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.
3- بعد چند اخطاریه به خانم .... و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ ... را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.
4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز ... ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.
5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.
6- در تاریخ مقرر ... جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ ... در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم ... از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای... از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم ... از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره ... از سوی ... واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم ... و آقای ... و... حضور دارند و نیز .... حضور ندارند. خواهان... و وکیل ایشان و دیگر خواهانها ... و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان ... ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ ... تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.
رأی دادگاه
شماره دادنامه: ... تاریخ ... شماره پرونده: ...
7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:
در خصوص دعوی 1- .... بطرفیت آقای .... به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ ... جزء پلاک ثبتی ... اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه ... به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ ... نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ ... ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.
نظریه کارآموز
ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال ... می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ... قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی ...) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.
اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال ... می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.
البته اگر قید سکنی را در قانون سال ... در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.
البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال ... برخلاف قانوس سال ... در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.

گزارش کارآموزی


کارآموزی


دانلود کارآموزی


دانلود


تحقیق


دانلود تحقیق


کارآموزی حقوق


وکالت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سایت دانشجویان حسابداری ایران - آی آر حسابداران

سایت دانشجویان حسابداری ایران - آی آر حسابداران کتاب ها و مقالات و پروژه های رایگان ...

پرتال جامع دانشجویان و مهندسین عمران

پرتال اطلاع رسانی سایت کلیدواژه تنها مرکز اطلاع رسانی کلیدواژه سایت آی سیویل www.kelidvaje.com

پروژه دات کام - prozhe

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی

دانلود گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی مواد غذایی - پروژه ...

عنوان گزارش : گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی مواد غذایی قالب بندی : Word قیمت : رایگان ...

دانلود گزارش کارآموزی عمران – ساختمان بتنی - سیویلتکت

تهیه کننده: علیرضا راحت. گزارش کارآموزی ساختمان بتنی برای دانلود آماده شده است. این ...

فروشگاه فایل دپو فایل دانلود پروژه دانشجویی حل مسئاله 8 ...

دانلود پايان نامه رشته حقوق (غصب) دانلود پایان نامه رشته حقوق (ديوان عدالت اداري)

دانلود پای - jahandoc.com

【送料無料】 falken エスピア w-ace 155/65r14 14インチ スタッドレスタイヤ ホイール4本セット。【送料無料】 falken ...

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

09.09.2018 · انجمن تخصصی كامپیوتر ، مكانی برای بحث و تبادل نظر با هزاران كاربر فارسی زبان

دانلود جدیدترین طرح توجیهی پرواربندی بره و گوسفند-

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی دانلود جدیدترین طرح توجیهی پرواربندی بره و گوسفند-سرمایه گذاری و راه ادازی پرواربندی گوسفند و بره-دانلود

فروشگاه فایل دپو فایل دانلود پروژه دانشجویی حل مسئاله 8 ...

دانلود پايان نامه رشته حقوق (غصب) دانلود پایان نامه رشته حقوق (ديوان عدالت اداري)

دانلود پای - jahandoc.com

【送料無料】 falken エスピア w-ace 155/65r14 14インチ スタッドレスタイヤ ホイール4本セット。【送料無料】 falken ...

فروشگاه فایل دپو فایل دانلود پروژه دانشجویی حل مسئاله 8 ...

دانلود پايان نامه رشته حقوق (غصب) دانلود پایان نامه رشته حقوق (ديوان عدالت اداري)

دانلود ورژن جدید برنامه آپارات - Aparat v4.3.4 اندروید 2018

دانلود کتاب تاریخ تحولات کیفری استاد نجفی ابرند آبادی برای رشته حقوق – pdf; دانلود ...

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

دانلود طرح توجیهی کاراموزی و پاورپوینت های اموزشی,دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و ...

انجام پروژه برنامه نویسی - projectp30.ir

پروژه ای که دراین بخش قرار داده شده است جهت محاسبه حقوق پرسنل می باشد.پروژه نرم افزار ...

گزارش کارآموزی و کارورزی مکانیک, برق, کامپیوتر,عمران,صنایع ...

کارآموزی مرکزی سایت تخصصی و مرکز دانلود گزارش کارورزی و گزارش کارآموزی و نمونه ...

طرح درس روزانه تاریخ ادبیات ایران وجهان دهم انسانی

تحقیق درباره برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي

پاورپوینت ئرمورد کامپیوترهای قابل پوشیدن

دانلود پاورپوینت اتاق تابلو ها.PPT

تحقیق درباره توبه و جايگاه بلند آن در عرفان

طرح لایه باز اعلامیه ترحیم مادر کد E201101

پاورپوینت عوامل مؤثر بر محتوا در روابط عمومی

پاورپوینت در مورد شاخص ها و آشنایی با تعاریف آنها

تحقیق درباره آناهیتا، الهه نگهبان چشمه و باران

پاورپوینت فشرده سازی تصویر