دانلود فایل


پروژه حفاري غير مجاز: کار تحقیق. doc - دانلود فایلدانلود فایل در این پروژه حفاری غیر مجاز: کار تحقیق. doc پرداخته شده است

دانلود فایل پروژه حفاري غير مجاز: کار تحقیق. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 182 صفحه

مقدمه:
مقصود از ميراث فرهنگي، تاريخي كه بازگو كننده ي پيام معنوي گذشتگان و نشانگر خط سير و حركت انسان در طول تاريخ و گوياي پيشرفت سبك، مصداق و اسوه هاي تاريخي و فرهنگي در ميان هر قوم و ملتي مي باشد و شاهد زنده و گوياي سنن باستاني در عصر حاضر و آثاري است كه متبلور كننده ي فرهنگ و نظام ارزشي و اعتقادات يك جامعه در طول تاريخ مي باشد.
لذا به واسطه ي قرارداشتن آثار تاريخي و فرهنگي و در معرض خطرات و زيانهاي گوناگون مانند عوامل طبيعي از قبيل زلزله سيل آتش سوزي و باران و عوامل غير طبيعي كه به دست انسان صورت مي گيرد مانند حفاري غير مجاز تخريب سرقت ميراث فرهنگي و جنگ لزوم وجود قوانين جامع مانع و موثر در جهت حراست از مواريث فرهنگي امري مهم است و همچنين لزوم بالا بردن آگاهي جامعه نسبت به ارزش ميراث فرهنگي و كوشش در جهت حفظ آن كاملا ضروري به نظر مي رسد. شناخت واقعي آثار تاريخي و فرهنگي مي طلبد تا حمايت و حفاظت ويژه اي در اين خصوص از سوي مراجع قانون گذاري به منظور جلوگيري از جرايم عليه آثار تاريخي- فرهنگي به عمل آيد.
از بعد اقتصادي نيز ارزش و اهميت آثار تاريخي و فرهنگي براي هيچ كس پوشيده نيست و مي تواند منبع درآمد بسيار خوبي به وسيله ي جذب توريست براي كشور صاحب آثار تاريخي و فرهنگي باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول. كليات
1-1 طرح مساله
1-2 هدف و انگيزه ي پژوهش
1-3 اهميت موضوع
1-4 سوالات پژوهش
1-5- فرضيات پژوهش
1-6- محدوديتها و مشكلات پژوهش
1-7- روش پژوهش
1-8-ساماندهي پروهش
فصل دوم. موقعيت جغرافيايي و تاريخي جيرفت و سابقه تاريخي بحث
2-1-موقعيت جغرافيايي
2-2 موقعيت تاريخي
2-3-سابقه تاريخي بحث
2-3-1-سابقه تاريخي حفاري غير مجاز
2-3-2-سابقه تاريخي قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي
فصل سوم. مفاهيم
3-1- اموال فرهنگي
فصل چهارم. سياست جنايي ايران در قبال حفاري غير مجاز، قاچاق و وضعيت آن در جيرفت
4-1-سياست جنايي ايران
4-2-جرم انگاري
4-3-پاسخ هاي كيفري و غير كيفري
4-3-1- پاسخ هاي كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي
4-3-2- پاسخ غير كيفري در قبال حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي-فرهنگي
فصل پنجم. وضعيت در جيرفت
5-1-حادثه جيرفت تلخ ترين حادثه براي ميراث فرهنگي كشور
فصل ششم. انواع جرايم ارتكابي
6-1-جرم حفاري غير مجاز
6-2-جرم قاچاق اشياء تاريخي و فرهنگي
6-3-مشاركت و معاونت در جرايم حفاري غير مجاز و قاچاق اموال تاريخي، فرهنگي
فصل هفتم. شيوه برخورد مراجع انتظامي و فضايي
7-1-شيوه برخورد مراجع انتظامي
7-2 شيوه برخورد مراجع قضايي
فصل هشتم بررسي وضعيت جرايم عليه آثار تاريخي، فرهنگي از ديدگاه علم آمار
8-1 يافته ها ونتايج
نتيجه گيري
فهرست منابع و مأخذ

منابع ومأخذ:
الف) كتب
1-آخوندي، محمود؛ آئين دادرسي كيفري، ج 1 و 2، چاپ هشتم، تهران ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سال 1376.
2-پيماني ضياء الدين؛ بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم، چاپ اول، قم ، نشر: معاونت پژوهشي مجتمع آموزش عالي قم، 1374.
3-دايفوكو، هيروشي؛ اموال فرهنگي چيست؟ ترجمه: مهرداد وحدتي، وزارت ارشاد اداره كل موزه ها، گروه پژوهش، خرداد 1365.
4-زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات، ج 1، چاپ دوم، كاشان، نشر فيض،پاييز 1377.
5-ژرف ري درر؛ روشهاي جديد مرمت و نگهداري اموال فرهنگي ، ترجمه: ابوالفضل سمناني و حميد فرهمند بروجني، دانشگاه هنر ، سال 1376.
6-سليمي، صادق؛ جنايات سازمان يافته فراملي،انتشارات تهران صدا، تهران ، 1382.
7-شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي اختصاصي *(جرايم عليه اموال و مالكيت) جلد 2، چاپ اول، تهران ، ناشر: ويستار، سال 1375.
8-وليدي، محمد صالح؛ حقوق جزاي اختصاصي، تفصيل قواعد تخريب اموال واتلاف اسناد، انتشارات داد، 1376.
9-صمدي رندي، يونس؛ مجموعه قوانين، مقررات ، آئين نامه ها، بخشنامه هاو معاهدات ميراث فرهنگي كشور ،چاپ سوم، تهران، ناشر: سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1376.
10-كمال، سوارنا؛ مستند سازي آثار هنري، ترجمه: مهرداد وحدتي، شهريور 1363.
11-كورمانس، پاول؛ تشكيل سازمان ملي حفاظت اموال فرهنگي، ترجمه: مهرداد وحدتي:ناشر:وزارت ارشاد اداره كل موزه ها ، تير ماه 1365.

ب) فرهنگنامه
1-كشاورز، بهمن؛ فرهنگ حقوقي انگليسي به فارسي، تهران ، انتشارات مجد ، 1370.
2-جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، چاپ نهم ، تهران، انتشارات گنج دانش، 1377.
3-معين، محمد؛ فرهنگ فارسي، جلد 6 ، انتشارات امير كبير، تهران، 1363.

ج) جزوات و مقالات
1-پازوكي، ناصر؛ ميراث فرهنگي، مجله ميراث فرهنگي، ش 17، تابستان 1376.
2-توحيدي، قائق؛ انگيزه هاي تخريب و غارت اموال فرهنگي، مجله ميراث فرهنگي، ش 9-8 ، بهار و تابستان 1372.
3-خليليان، علي محمد؛ اموال فرهنگي در گسترده تاريخ معاصر ايران، مجله ميراث فرهنگي ، ش 16، زمستان 1376.
4-مجله ميراث فرهنگي، شماره هاي 6و7و 9و 15، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، سالهاي 71، 72 و 75.
5- روزنامه سبزه واران؛ حادثه جيرفت از كجا آغاز شد، شماره 178 ، كرمان ، چهارشنبه 18 ارديبهشت 1381 ، صص 4و 5.
6-conventions and recommendations of unesco coneening the protection of the cultural heritage.
7- properties included in the world heritage list, unesco publication, 1992.

د) پايان نامه ها
1-عبدالله كرمي، هاشم ؛بزه قاچاق اشياء عتيقه در قوانين ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، دانشكده حقوق و علوم سياسي، 75-1374.
2-كاميار ، غلامرضا؛ حمايت كيفري از آثار مذهبي و تاريخي، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، ناشر: معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي ،ناشر: معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه بهشتي 1371.
3-كيهانلو، فاطمه؛ رژيم حقوقي اشيايي باستاني و فرهنگي غرق شده ونحوه استرداد آنها، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1378.

هـ) قوانين
1-برهاني، زين العابدين ، قانون آئين دادرسي كيفري، انتشارات حقوق اسلامي ، تهران ، 1380.
2-دستورا لمعل كارشناسي كارشناسان اموال فرهنگي، اداره كل ميراث فرهنگي كشور، 1376.
3-مجموعه قوانين، مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها و معاهدات ميراث فرهنگي كشور، دفتر امور حقوقي وبين المللي سازمان ميراث فرهنگي كشور، چاپ سوم، تهران، 1376.
4-كمالان ، سيد مهدي، قانون مجازات اسلامي ، انتشارات بهنامي،تهران، 1384.


پایان


نامه


پروژه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


حقوق


کلاسی


ارائه


رشته


پروژه


حفاری


غیر


مجاز:


کار


تحقیقdocمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی - دانلود پایان نامه …

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی ... پروژه سایت ... حفاري غير مجاز - کار تحقیق ت .ص : 182 ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های …

روش تحقیق; پروژه ... مورد نياز جهت حفاري ... غير انتفاعي. 38 برگ. پروژه ...

دانلود مقاله،پروژه و تحقیق دانشجویی

دانلود مقاله،پروژه و تحقیق ... .doc فرمت فایل ... دليل قصد رخنه در حريم غير مجاز امنيتي ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - پروژه

سایت مرجع دانلود پروژه ... قوی doc, تحقیق ... واحد صنعتی مجاز با مجموع ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های …

روش تحقیق; پروژه ... مورد نياز جهت حفاري ... غير انتفاعي. 38 برگ. پروژه ...

دانلود پروژه دانلود طرح کسب و کار دانلود تحقیق

... دانلود پروژه دانلود طرح کسب و کار دانلود تحقیق. ... پروژه ، مقاله ، گزارش کار ... doc ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های …

... تحقیق رایگان عمران، مقاله عمران، تحقیق آماده عمران، پروژه ... تحقیق حسابداری(2) ...

دانلود مقاله،پروژه و تحقیق دانشجویی

دانلود مقاله،پروژه و تحقیق ... .doc فرمت فایل ... دليل قصد رخنه در حريم غير مجاز امنيتي ...

google glass

پاورپوینت دانلود اتانول جايگزين سوخت هاي فسيلي

دانلود پاورپوینت بررسي مسايل مديريت دولتي -مدل های تحلیل مسئله-18 اسلاید

روز جهاني كودك

پاورپوینت زندگی نامه شهید بابایی

فایل سه بعدی آماده cnc منبت مبل123

مجموعه عکس های خیره کننده از طبیعت و حیات وحش

دانلود پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ طرح توجيه فني مالي و اقتصادي آموزشگاه هنـرهاي تجسمي با ظرفيت پذيرش هشتصد هنرجو در سال طرح توجیهی کارآفرینی برای دریافت وام گرفتن مجوز یادگیری آغاز یک کسب و کار براي شرکت کارخانه اداره اشخاص حقیقی کارآفرینا

آزمايش تامسون 8 ص