دانلود فایل


روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله - دانلود فایلدانلود فایل مقاله روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله در فرمت ورد 163 صفحه قابل دانلود از فروشگاه فایل پوشه

دانلود فایل روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله فرمت ورد
163+7 صفحه
روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله
بروز زلزله هاي شديد بخصوص در شهرهاي بزرگ مي تواند آسيبهاي انساني گسترده اي را بهمراه آورد. شكبه حمل و نقل براي نجات جان و مجروحين زلزله را ارائه سريع و خدمات درماني به آنان ، نقش اساسي دراد. لذا از شبكه حمل و نقل بعنوان شريان حياتي نامرده مي شود. براي كاهش آسيبهاي انساني احتمالي زلزله در هر شهر يا منطقه اي نيازمند به ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل در پاسخگويي به تقاضا، براي سفرها ي امدادي بعد از زلزله مي باشيم تا بتوايم ضمن كسب آمادگي لازم براي مقابله با بحران، اولويت بندي اجزاء شبكه را از نظر بازسازي تعيين نماييم. در اين سمينار به ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل براي انجام سفره هاي امدادي بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده داراي پنج مرحله است. ابتدا سناريو هاي مختلف زلزله تعين مي گردد. سپس ميزان آسيبهاي احتمالي شبكه حمل و نقل و وضعيت مراكز امدادي (عرضه) و تعداد مجروحين (تقاضا) شبيه سازي مي گردد. براي اينكار از نمونه سازي مونت كارلو و LHS و توابع خرابي اجزاء آسيب ديده شبكه بدست مي آيد در مرحله بعدي توزيع و تخصيص سفرها انجام مي شود و سرانجام معيارهاي ارزيابي شبكه، مانند زمان سفر براي هر سناريو برآورد مي گردد. در اين سمينار شبكه هاي مختلفي مورد تحليل قرار گرفته است. به كمك اين روش مي توان ضمن ارزيابي شبكه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردي از وضعيت بحران بعد از زلزله دست يافت. همچنين مسيرها را اوليت بندي نموده و براي توسعه يا ايجاد دست يافت. همچنين مسيرها را اوليت بندي نوده و براي توسعه يا ايجاد راههاي جديد تصميم گيري كرد. مراكز امدادي موجود را از نظر انجام تقويت اوليت بندي كرده و يا مراكز امدادي جديد را امكان يابي كرد، براي اوليت بندي كرده و يا مراكز امدادي جديد را مكان يابي كرد. براي مديريت بحران و كنترل ترافيك پيش بينيها لازم انجام داده و تاثير آنها را در عملكرد اجزاء شبكه حمل و نقل محاسبه كرد. اين روش جداي از زلزله مي تواند در مورد ديگري كه شبكه حمل و نقل اعم ا شهري يا منطقه اي در معرض آسيب و كاهش ظرفيتهاي احتمالي قراي مي گيرد. مانند بارش باران يا برف سنگين و بروز تصادفات يا بمبارانهاي هوائي مورد استفاده قرار گيرد.فهرست عنوان صفحه
1-1 مقدار............................... 2
1-2 اهداف و دست آوردهاي پروژه ........... 5
2 بررسي كارهاي انجام شده تاكنون......... 8
2-1 عملكرد اجزاي شبكه بصورت مستقل....... 9
2-1-1 عملكرد فيزيكي و آسيب پذيري........ 10
2-1-2 كارآيي............................ 11
2-2-1 ازائة معيارهاي كارايي............. 11
2-2-2 بررسي تأخيرهاي وارد از خرابي...... 17
2-2-3 اوليت دهي پلها براي بازسازي....... 20
2-3عملكرد كلي شبكة حمل و نقل............ 23
2-3-1 بررسي معيارهاي كارايي شكبة تخريب شده 24
2-3-3 برآوردتأخيرهاي وارده از خرابي..... 35
2-3-4 ارزيابي سيستم بيمارستاني منطقه اي.. 38
2-3-5 ارزيابي ريسك منطقه اي.............. 42
2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان...... 47
2-4سفرهاي ترافيكي بعد از زلزله.......... 50
2-4-1-رابطة بين حجم سفرها و بازسازي بعد از زلزله 50
4-1 عملكرد شبكه هاي حمل و نقل ايران در زلزله هاي گذشته 54
4-2 عملكرد شبكه هاي ح0مل و نقل دنيا در زلزله هاي اخير 55
4-2-1زلزله كوبه ژاپن 1995............... 56
4-2-1-1 پلها و راههاي اصلي كوبه......... 57
4-2-1-2 راه آهن كوبه.................... 59
4-2-1-3 سيستم متروي كوبه................ 60
4-2-1-4 فرودگاههاي اطراف كوبه........... 60
4-2-2 لزله نورث ريج. كاليفرنيا آمريكا 1994 60
4-2-3 زلزله لوما پريتا، آمريكا 1989..... 61
4-2-4 زلزله ارمنستان 1988............... 62
4-2-5 زلزله كاستاريا 1991............... 63
4-2-6 زلزله مكزيكوسيتي، مكزيك 1995...... 63
4-2-7 زلزله فيليپين 1990................ 63
4-2-8 زلزله ازميت تركيه 1999............ 63
5ستاريوي زلزله.......................... 68
5-1كارهاي انجام شده دردنيا در زمينه طراحي برمبناي سناريوي زلزله................................... 69
5-2پارامترهاي موثر در تعريف سناريو...... 69
5-2-1 زلزله............................. 70
5-2-2 مقياس اندازه گيري زلزله........... 72
5-2-3 آناليز زلزله ..................... 72
5-2-4 پهنه بندي لرزه اي................. 72
5-2-5 روش پهنه بندي حركات زمين تحت اثر زلزله 73
5-2-5-1 لرزه خيزي....................... 73
5-2-5-2 كاهش شدت حركات زمين در اثر دورشدن از مركز زلزله 73
5-2-5-3اثرات وضعيت محل برروي حركات زمين لرزه 74
5-2-6بررسي اثرات وضعيت محل براي پهنه بندي با دقت كم 74
5-2-7بررسي اثرات وضعتي محل براي پهنه بندي با دقت كم 74
5-2-8 بررسي اثرات وضعيت محل براي پهنه بندي با دقت زياد 75
5-2-9كارهاي انجام شده در دنيا درزمينه پهنه بندي لرزه 76
6 تقاضا................................. 79
6-1 سفرهاي خدماتي....................... 80
6-2 سفرهاي امدادي....................... 82
6-3 برآورد مجروحين...................... 84
6-3-1 ناحيه بندي ساختمانها.............. 85
6-3-2 طبقه بندي ساختمانها............... 86
6-3-3 برآورد آسيبهاي وارده به ساختمانها. 86
6-3-4 نسبت تلفات انساني................. 91
6-3-4-1 اعتبار سنجي تلفات براي شهرتهران. 95
6-3-4-2 برآورد تلفات براي شهرتهران..... 96
7 بررسي رفتارهاي انساني................. 99
7-1 رفتار رانندگان در هنگام وقوع زلزله. 100
7-1-1 عوامل موثر در وضعيت رفتار رانندگان 100
7-1-2 مشكلات احتمالي ناشي از رفتار رانندگان وعوامل تشديد كنندة آن................................ 102
7-1-2-1اشغال سطح خيابانها.............. 102
7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالي........... 103
7-1-2-5 وسايل نقليه رها شده............ 104
7-1-2-6 هراس ناشي از زلزله و عواقب آن.. 104
7-1-2-7 افزايش طول سفرها دراثر عدم اطلاع 104
7-1-3 راههاي مواجهه با اين مشكلات....... 104
7-1-3-1 آموزش و اطلاع رساني............. 105
7-1-3-2 تخليه و بازگشايي مسير.......... 105
7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبكه بعد از زلزله 106
7-3 رفتار نيروهاي امنيتي و امدادي ..... 107
7-4 رفتار نيروهاي مديريت امدادي و انتظامي 111
8 برآورد عرضه.......................... 115
8-1 برآورد شبكة حمل و نقل بعد از زلزله. 115
8-1-1 اجزاء شبكه....................... 115
8-1-1-1 راهها ......................... 115
8-1-1-2 تقاطعات ...................... 117
8-1-1-3 پلها .......................... 119
8-1-2 پارامترهاي ارزيابي شبكه.......... 120
8-1-3 خرابي هاي مستقيم شبكه حمل و نقل بعد از زلزله 121
8-1-3-1 خرابي بدنة راه ................ 122
8-1-3-2 تونل .......................... 124
8-1-3-3 خرابي پل...................... 125
8-1-3-4 منحنيهاي شكنندگي يا خرابي پلها. 126
8-1-4 خرابي هاي غير مستقيم شبكه حمل و نقل بعداززلزله....................................... 130
8-1-4-1 خرابي تأسيسات جانبي مسير....... 131
8-1-4-2 عوامل ترافيكي................. 131
8-2 برآورد مراكز امداد رساني........... 132
8-2-1 پارامترهاي مهم براي ارزيابي مراكز امدادي 133
8-2-2 ظرفيت پذيرش مجروح................ 134
8-2-3 عملكرد بيمارستان بعد از زلزله.... 135
8-2-4 خرابي بيمارستانها................ 136
9 توزيع................................ 140
9-1 شبيه سازي.......................... 140
9-1-1 روشهاي ضريب رشد.................. 142
9-1-2 ضريب رشد بكنواخت................. 143
9-1-3 روش ميانگين ضريب رشد ............ 143
9-1-4 مدل فراتر ....................... 144
9-1-5 مدل ديترويت ..................... 145
9-1-6 ضرايب رشد با محدوديت دوگانه (روش فورنيس) 145
9-1-7 مزايا و معايب ضريب رشد........... 146
9-1-8 مدل جاذبه ....................... 147
9-1-9 محدوديتهاي مدل جاذبه ............ 149
9-1-10 مدل فرصت بينابيني .............. 150
9-2 توزيع به كك مدلهاي برنامه ريزي خطي. 152
9-3 مقايسة بين مدلهاي توزيع ........... 155
10 مدلهاي تخصيص ....................... 159
10-1 تخصيص به روش هيچ ياهمه (كوتاهترين مسير) 160
10-1-1 الگوريتم كوتاهترين مسير......... 161
10-2 تخصيص تعادل ي (ظرفيت محدود)....... 162
10-2-1 روند تخصيص افزايشي.............. 164
10-2-2 روند با سرعت تغييرات زياد و كم.. 165
10-3-3 روند ميانگين متوالي ............ 165
10-3 تخصيص احتمالاتي ................... 166
10-3-1 تخصيص احتمالاتي برمبناي شبيه سازي. 166
10-3-2 تخصيص احتالاتي نسبي ............. 168
10-4 روش برنامه ريزي خطي .............. 168
10-5 روشMcLaughiln ...................... 169
11 تحليل ريسك ......................... 171
11-1 شبيه سازي مونت كارلو.............. 171
11-1-1 مزاياي نمونه سازي مونت كارلو.... 173
11-2 نمونه سازيLatin Hyper cube يا LHS ..... 173
11-3 مقايسه بين نمونه سازيLHS و مونت كارلو 175
11-4 توابع توزيع براي شبيه سازي........ 176
11-4-1 توابع توزيع..................... 177
11-5- دقت برآوردهاي احتمالاتي........... 177
12 ارائه مدل .......................... 182
12-1 سناريوي زلزله .................... 182
12-2 برآورد تقاضا ..................... 184
12-3 برآورد عرضه ...................... 188
12-3-1 برآورد شبكه حمل ونقل............ 189
12-3-2-1 @ Risk ........................ 192
12-4-1 الگوريتم كوتاهترين مسير ........ 194
12-4-2 برنامه ريزي خطي ................ 195
12-4-3 نرم افزار مدل .................. 196
12-4-4 قابليت توسعه ................... 197
12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافيك غيرامدادي رساني 197
12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعيت كنترل برترافيك 198
12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالي ظرفيت مراكز امدادشده رساني....................................... 199
12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالي ظرفيت مراكز امداد رساني....................................... 199
12-4-4-5 مبداء و مقصدها مجازي......... 199
12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان..... 199
12-5 ارزيابي شبكه ..................... 200
12-5-1 ارزيابي كل شبكه ................ 202
12-5-2 ارزيابي اجزاء شبكه ............. 204
12-5-2-1 تحليل حساسيت.................. 204
13 بكارگيري مدل ....................... 202
13-1 شبكه ساده با يك مبداء و مقصد ..... 208
13-1-1 روندانجام تحليل شبكه ........... 209
13-2 شبكه متشكل از چند مبداء و مقصد..... 212
13-2-1 نتايج تحليل .................... 214
14- پيشنهادات براي كارهاي آينده........ 219
حمل و نقل و زلزله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله : بررسی روشهای انتقال و جذب تكنولوژي

انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر علمي و هم از جنبه ابعاد فرهنگي ، سياسي و اقتصادي سالهاست نه فقط كشورهاي در حال توسعه، بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و سازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است.

انجمن راسخون - دانلود مقالات حمل و نقل ریلی

از جمله دغدغه هاي مهم در حمل و نقل ريلي، حمل ايمن كالاهاي خطرناك مي باشد، چرا كه كمترين بي توجهي به اين مهم عواقب بسيار خطرناكي را به دنبال دارد.

RAILDOCs045-11 شناخت ايستگاههاي راه آهن و بررسي امكان ...

بخش حمل و نقل ريلي به سبب مزاياي مختلف از قبيل قابليت حمل انبوه بار و مسافر ، مصرف پايين انرژي ، حفظ محيط زيست ، استهلاك پايين در ناوگان و غيره ، داراي جايگاه خاصي در بخش حمل و نقل به ويژه در جهت برقراري توسعه پايدار مي باشد .

انجمن راسخون - دانلود مقالات حمل و نقل ریلی

از جمله دغدغه هاي مهم در حمل و نقل ريلي، حمل ايمن كالاهاي خطرناك مي باشد، چرا كه كمترين بي توجهي به اين مهم عواقب بسيار خطرناكي را به دنبال دارد.

RAILDOCs045-11 شناخت ايستگاههاي راه آهن و بررسي امكان ...

بخش حمل و نقل ريلي به سبب مزاياي مختلف از قبيل قابليت حمل انبوه بار و مسافر ، مصرف پايين انرژي ، حفظ محيط زيست ، استهلاك پايين در ناوگان و غيره ، داراي جايگاه خاصي در بخش حمل و نقل به ويژه در جهت برقراري توسعه پايدار مي باشد .

RAILDOCs045-11 شناخت ايستگاههاي راه آهن و بررسي امكان ...

بخش حمل و نقل ريلي به سبب مزاياي مختلف از قبيل قابليت حمل انبوه بار و مسافر ، مصرف پايين انرژي ، حفظ محيط زيست ، استهلاك پايين در ناوگان و غيره ، داراي جايگاه خاصي در بخش حمل و نقل به ويژه در جهت برقراري توسعه پايدار مي باشد .

بسته جامع پژوهشی ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ...

برخي از اجزا در شبكه حمل و نقل جاده اي از اهميت بالايي برخوردار مي باشند كه قطع آنها در اثر بروز بحران زمان سفر و هزينه سوخت و ديگر عوامل را …

بسته جامع پژوهشی ارائه ساختار مناسب براي مديريت ناوگان حمل ...

برخي از اجزا در شبكه حمل و نقل جاده اي از اهميت بالايي برخوردار مي باشند كه قطع آنها در اثر بروز بحران زمان سفر و هزينه سوخت و ديگر عوامل را …

اثـیـــــر...سایت جامع مدیریت - بررسي نقش و كاركرد سيستم ...

... وضعيت موجود در شبكه حمل و نقل تا ... و بروز مفاهيمي جديد از ... براي بررسي ...

تحقیق در مورد پروژه مجتمع ورزشي و تفريحي

پاورپوینت درباره موتور جدید تکرار فازی با محرک فازی

پاورپوینت در مورد پلی استایرن

تحقیق درباره رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش هاي تكنولوژيكي

پاورپوینت اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي

تحقیق در مورد بهداشت دام 29 ص

بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

دانلود مقاله تشریح آماری و آزمون تجربی تلفات در شبکه توزیع برق

پاورپوینت درمورد مطالعه برنامه کالبدی

پاورپوینت هودهاي مكنده موضعي Local Exhaust Hoods